BYSTRICKÝ PERMON
Banskobystrický Geopark - príležitosť pre rozvoj vidiekaÚzemie 28 obcí mikroregiónov Kremnické vrchy – východ, Rentar, Starohorská dolina , Pod Panským Dielom a obce Poniky sa vďaka podpore Ministerstva pôdohospodárstva SR intenzívne pripravuje na prístup LEADER. Aktivity prístupu LEADER v území zastrešuje o.z. Banskobystrický geomontánny park, je to verejno-súkromné partnerstvo obcí, podnikateľských subjektov, mimovládnych organizácii a aktívnych občanov.
Prečo je LEADER pre nás príležitosťou?
Prístup LEADER je nástroj, ktorý ako jediný podporuje rozvoj územia ako celku a zameriava sa na podporu rozvoja vidieka. Finančne podporuje realizáciu stratégie rozvoja vytipovaného územia miestnej akčnej skupiny (MAS) a jej manažment. V rámci prístupu LEADER sa uplatňuje prístup zdola nahor, čo znamená že tvorba rozvojovej stratégie ako aj hodnotenie a výber projektov, ktoré budú ciele stratégie napĺňať sa bude realizovať na miestnej úrovni, teda priamo v území MAS a s ľuďmi , ktorí v území žijú a pracujú. Subjekty pôsobiace v území miestnej akčnej skupiny majú jedinečnú príležitosť rozhodovať o tom, čo chcú robiť a získať na svoje zámery finančnú podporu.
Banskobystrický Geopark
-vytvára spoločnú stratégiu rozvoja banskobystrického vidieka
-buduje ucelený produkt ako ponuku vidieka v turizme
-zakladá ho Občianske združenie Banskobystrický geomontánny park a jeho partneri
Miestna akčná skupina - MAS Banskobystrický geopark
OZ Banskobystrický geomontánny park pripravuje v súčasnosti integrovanú stratégiu rozvoja územia banskobystrického vidieka.
táto stratégia bude v decembri 2009 predložená Poľnohospodárskej platobnej agentúre ako dobre premyslený plán rozvoja miestnych obyvateľov a aktérov
v prípade jej schválenia vznikne Miestna akčná skupina Banskobystrický geopark a bude mať prístup k finančným zdrojom na rozvoj vidieckych obcí z programu LEADER
Integrovaná stratégia rozvoja
Pojem integrovaná stratégia rozvoja územia v sebe zahŕňa spôsob cieľavedomého plánovania rozvoja územia, za aktívnej účasti ľudí z územia, čo dáva predpoklad zadefinovania si skutočných rozvojových potrieb, ktoré územie a jeho obyvatelia potrebujú pre svoj lepší život.
Spracovanie integrovanej stratégie je základnou podmienkou pre získanie finančných prostriedkov z programu LEADER a Ministerstvom pôdohospodárstva SR, ktoré program zastrešuje, sú presne zadefinované podmienky prípravy dokumentu.

Výhody?
spoja sa sily a zdroje v prospech budúcnosti vidieka
stratégia bude zameraná na skutočné potreby obcí, menších podnikateľov ale aj rôznych miestnych iniciatív
obce zlepšia podmienky pre svojich obyvateľov
MAS BBGMP bude mať vlastný rozhodujúci orgán, ktorý rozhodne o podpore v obciach MAS
obce zaradené do kohézneho pólu rastu, ktoré na svoj rozvoj využívajú prostriedky z Regionálneho operačného programu, ako súčasť územia Miestna akčná skupina získajú prístup aj k prostriedkom z Programu rozvoja vidieka
obciam nezaradeným do pólov rastu, ktoré majú prístup len k Programu rozvoja vidieka sa sprístupnia prostriedky a získajú odbornú pomoc
MAS BBGMP bude ponúkať pre návštevníkov služby vidieckeho turizmu uceleného územia
obce, podnikatelia a mimovládky pôsobiace v MAS GMP sa budú pravidelne stretávať, vymienať si názory, pomáhať si.... vytvoria fungujúce partnerstvo.
Miestny manažéri pre jednotlivé obce vykonávajú prácu na integrovanej stratégii rozvoja územia a informácie pre verejnosť. Je ich 7 a 1 koordinátor.
Kontakt:
Projektový manažér: Ing. Peter Lakomčík
Odborný poradca: Ing. Elena Jankovičová
Email: bbgmp@azet.sk
Web: www.geoparkbb.sk


SLOVNÍČEK.
LEADER skratka LEADER pozostáva z Liasin Entre Actions de Developpement de le Economie Rurale, čo z francúzskeho prekladu znamená Spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rast vidieka
MAS miestna akčná skupina, miestne partnerstvo verejného a súkromného sektora
PRV Program rozvoja vidieka SR na roky 2007-2013, základný programový dokument pre čerpanie finančných zdrojov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
EPFRV Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
VSP partnerstvo zástupcov verejného sektora (obce, mestá, verejné inštitúcie) a súkromného sektora (podnikatelia, živnostníci, poľnohospodári, mimovládne organizácie, občania)

Autor článku: Ing. arch. Iveta Kavčáková, riaditeľka BBGMP